رویاهاتو زندگی کن

 در خندیدن خطر دیوانه به نظر آمدن وجود دارد،

 در گریستن خطر احساساتی به نظر آمدن وجود دارد،

 نزدیک شدن به دیگران، خطر درگیری را در پی دارد،

 در دوست داشتن، خطر دوست نداشتن وجود دارد،

 در زندگی کردن خطر مردن وجود دارد،

 در آرزو کردن خطر نا امیدی وجود دارد،

 در تلاش کردن خطر شکست خوردن وجود دارد،

 اما اید خطر کرد، به دلیل این که بزرگ ترین خطر در زندگی ، خطر نکردن است.

۱۳:۲۴

دل نوشته ها

چون تو حاضر می شوی
من غایب از خود می شوم...
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan