سخنرانی پیروزی

 هیچ وقت آماده شکست خوردن نباش

 حتی اگر در یک قدمی شکست خوردن باشی،خودت را

 برای سخنرانی پیروزی آماده کن!

۲۰:۲۰

مراقب خودمون باشیم:)

  مراقب حس و حال خوبمون باشیم

 

 وقتی پای حرف استادی رفتی که مستت کرد،

 کتاب خاصی خوندی که جانت رو روشن کرد،

 موسیقی فاخری شنیدی که گرمت کرد،

 نگذار طعم دانش،روشنایی و گرمای جدیدت،

 با معاشرت های بیهوده یا مطالعات بی ربط یا وقت گذرانی های مهم برای بقیه،

 ولی بی اهمیت برای تو حرام شود.

 نگذار صداهای دیگر هارمونی موسیقی فاخرت را به هم بریزند.

 باید کاری کنی آن "طعم" بزرگ شدن در جانت بماند.

 برای بزرگ ماندن باید; 

 هم کارهای بزرگ کرد،

 هم بزرگ رفتار کرد،

 هم با آدم های کوچک و ایده های کوچکترشان دمخور نبود...

۱۲:۱۵

دل نوشته ها

چون تو حاضر می شوی
من غایب از خود می شوم...
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan