شهریور عاشق میشود...

شهریور هم رفتارش عاشقانه است...!

فقط ادعا میکند گرم است،،....

ولی دیدی چند شب،چه کرد...؟

گرد و خاک کرد...!بعد هم بغض کرد...و بغضش ترکید...!

گوشت را بیاور جلو.....بین خودمان باشد...،،،

گمان کنم عاشق پاییز شده است...!!

دلش گیر پاییز است....!

دلم نمیاید به او بگویم،وقتی به پاییز میرسی تمام شده ای...!!

یعنی انگار قسمت عاشقی همین است.....

کاش میشد تمام نشد و رسید...

کاش میشد....!!

غصه هات رو به برگ درختان آویزان کن چند روز دیگر میریزند....

 

۰۰:۴۴

دل نوشته ها

چون تو حاضر می شوی
من غایب از خود می شوم...
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan